तिनाउ-६,मस्याम,पाल्पा

९८४७०२९६१०, ९८६७१३८७५०, ९८४७४७३६०७

संचालित कार्यक्रम | इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियरिङ्ग प्रि-डिप्लोमा(CTEVT)